BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI

Türk Eğitim Derneği (TED) Okullarında öğrencilere;Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarının kazandırmayı hedeflediği bilgi, beceri ve değerlerin yanında onların ilgi, yetenek ve gereksinimleri doğrultusunda çeşitli alanlarda farklı programlardan yararlanma olanağı sağlanmaktadır.

Bu amaçla geliştirilen Bilim İnsanı Yetiştirme (BİY) Programı; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayıyla Okulumuzda uygulanmaktadır.

"Bilim İnsanı Yetiştirme Programı", akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler ( öğrenciler,12. sınıfta tercih etmeleri durumunda bu alana geçebilirler) olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır.

Bu programda öğrenim gören öğrenciler, kendilerine sunulan imkanlarla yeteneklerini en üst düzeyde kullanma olanağına sahip olmaktadır.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'nın amacı;

a) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri yüksek olan öğrencileri, kendi alanlarında yüksek öğrenime hazırlamak,

b) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ve sosyal problemlere ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak,

d) Farklı kültürleri anlayıp yorumlayabilen, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,

e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamak.

BİY PROGRAMINA ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'na okulumuz öğretmenleri tarafından hazırlanan genel bir seçme sınavı (BİYP Seçme Sınavı) ile her yıl belirli sayıda öğrenci alınır.

Seçme sınavı Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkçe derslerinin 6. ve 7. sınıfın tüm konuları ile 8.sınıfın l. dönem konularını kapsamaktadır.

BİYP seçme sınavı, ortaokulu bitirip liseye geçecek olan öğrencilerimize her yıl 8.sınıfın ikinci döneminde uygulanmaktadır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için BİYP sınavı 10 Haziran 2021 tarihinde okulumuzda yapılacaktır.

Sınava katılmak isteyen öğrencilerin 8 Haziran 2021 tarihine kadar TED Malatya Koleji Anadolu Lisesi Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

BİYP Seçme Sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrencilerimiz için telafi sınavı yapılmamaktadır.

BİYP sınavına giren ancak başarılı olamayan veya sınava katılamayan öğrencilerimiz; LGS puanına /yüzdelik dilimine göre BİYP sınıfına kayıt hakkı kazanabileceklerdir.

BİYP ve LGS Sınav yüzdelik dilimine göre BİYP Sınıfında öğrenim görmeye hak kazananların listesi TED Genel Merkezi tarafından okullarımıza duyurulacaktır.

BİY Seçme Sınavı Kapsam ve Değerlendirme Esasları

Sınavın dört alt testinin (Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri) her biri için yanlış yanıt sayısının üçte biri doğru yanıt sayısından çıkarılır.

Sınav puanının hesaplanmasında standart puanlar aşağıdaki katsayılarla çarpılır. BİY Seçme Sınavı Puanı = 1*Türkçe Standart Puanı + 0,7*Sosyal Bilimler Standart Puanı + 1,3*Matematik Standart Puanı + 1*Fen Bilimleri Standart Puanı

Bu yılki MEB Merkezi Sınavı sonucunda alınan Merkezi Sınav Puanı (MSP) 0,05 katsayısı ile çarpılarak BİY Seçme Sınavı Puanına eklenir. Bilim İnsanı Yetiştirme Programı sınavında başarılı olan öğrencilerin, programın 9.sınıfına katılma hakkı kazanabilmeleri için İngilizce ve Türkçe Yeterlilik Sınavlarında başarılı olması gerekir. BİY Seçme Sınavında başarılı olarak, Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'nda öğrenim görmeye hak kazanan, ancak Lise Yeterlilik Sınavını geçemeyen öğrenciler, hazırlık sınıfını başarıyla bitirdikleri takdirde bir sonraki öğretim yılında programa dahil edilirler.

BIYP Devam Koşulları:

Bu programa dahil olan öğrencilerin programa devam edebilmeleri için; 9, 10 ve 11. sınıf sonlarında ders kesimi itibarıyla başarısız dersi bulunmaması ve Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerine ait yıl sonu ağırlıklı puan ortalamasının 65 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Programın Gereklilikleri

Bilim İnsanı Yetiştirme Programının 4 yıllık öğretim sürecinde, BIYP sertifikası alabilmek için, programın gereklilikleri olarak belirlediğimiz çalışmalar, öğrencilerimizde bir bilim insanında öncelikle olması gereken meraklı, yaratıcı, sabırlı, kararlı ve tarafsız olma gibi özellikleri kazandırmaya yöneliktir.

Bu zorunlu çalışmalar;

• İnovasyon ve girişimcilik (Innova-Ted) kulüp çalışmaları (9.sınıf),

• Seminerlere katılım (9,10,11,12. sınıflar),

• Araştırma deneyleri: 10.sınıf 2. döneminde / (biyoloji-fizik-kimya derslerinden öğrenci ilgi alanına göre seçilecek bir dersten),

• Tübitak Liselerarası araştırma proje yarışmasına katılım (11.sınıf),

• Sosyal sorumluluk proje çalışmaları (9,10,11,12. sınıflar) dır.

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNETİMİ

Okul Müdürü

Mustafa Kemal TANER

04223410373 / 1023

Lise Md. Yrd.

Asım Kadri AKMİL

04223410373 / 1039

BİYP Koordinatörü

Nermin ALTIN

04223410373

Ortaokul Md. Yrd.

Melike PEKTAŞ

04223410373 / 1026

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Hakkında Bilgi